Print

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH STRESZCZEŃ REFERATÓW
LIST OF ACCEPTED ABSTRACTS
L.p. AUTORZY / AUTORS TYTUŁ STRESZCZENIA / TITLE OF ABSTRACT
1. Afanasyeva Olesya Analiza zagadnień ukrycia wiadomości w środowisku tekstowym. Analysis of aspects of messages hiding in text environments.
2. Artur Szleszyński The method of evaluation degree of changes confidentiality attribute of information asset inside ict system. Metoda oceny stopnia zmian atrybutu poufności zasobu informacyjnego w systemie teleinformatycznym.
3. Barszcz Piotr, Wesołowski Mariusz Assessment of deterioration stage of airfield pavement functional elements made of cement concrete. Ocena stopnia zdegradowania nawierzchnii elementów funkcjonalnych lotnisk wykonanych z betonu cementowego.
4. Błachnio Józef, Spychała Jarosław, Pawlak Wojciech, Zasada Dariusz Próba oceny stanu łopatki turbiny gazowej w przypadku ograniczonej informacji o warunkach jej eksploatacji.
5. Błachnio Józef, Woźny Piotr Analysis of damage arising from exploitation of the aircraft. Analiza uszkodzeń powstających w procesie eksploatacji statków powietrznych.
6. Dźwiarek Marek Performance level validation of the machinery control system.
7. Golański Piotr An application of an expert method for M-28 aircraft maintenance support. Zastosowanie metody ekspertowej do wspomagania eksploatacji samolotu M-28.
8. Gucma Stanisław Warunki bezpiecznej eksploatacji statków a parametry elementów systemu morskich dróg wodnych na przykładzie przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Conditions of safe ship operations and sea waterway parameters based on the reconstruction of Świnoujście-Szczecin fairway.
9. Jakielaszek Zbigniew, Nowakowski Mirosław A method for determination and standardization of performance parameters for aircrafts with electric drives. Metoda wyznaczania i standaryzacji osiągów samolotu z napędem elektrycznym.
10. Jastrzębski Grzegorz, Jóźko Michał, Szczepaniak Paweł Issues related to troubleshooting of avionic hydraulic units. Problemy diagnozowania lotniczych zespołów hydraulicznych.
11. Kłysz Sylwester Transformation of the S-N curves for AL 2024 alloy. Transformacja przebiegu krzywych S-N dla stopu AL 2024
12. Kołowrocki Krzysztof, Soszyńska-Budny Joanna Modeling safety of multistate systems and critical infrastructures.
13. Kołowrocki Krzysztof, Soszyńska-Budny Joanna Application of multistate systems and critical infrastructures safety modeling in maritime and port transport.
14. Korostil Yuriy, Korostil Olga Wykorzystanie tekstowych modeli w systemach sterowania obiektami społecznymi. Use of text models in social objects control systems.
15. Laskowski Dariusz , Kabala Piotr Analysis of network traffic filtering. Analiza filtracji ruchu sieciowego.
16. Lewitowicz Jerzy, Kustroń Kamila Model zachowania się floty samolotów jednego typu w procesie eksploatacji oraz wskazanie zalet wprowadzenia systemu diagnostyki ciągłej shm w porównaniu z NDT. The model of one-type aircraft fleet behaviour while service and advantages shm v. NDT implementation.
17. Marcjan Krzysztof, Gucma Lucjan Analiza bezpieczeństwa morskiego z wykorzystaniem domeny wokół statku. A concept of a ship domain for the use of navigational safety assessment.
18. Merkisz Jerzy, Kozłowski Robert, Markowski Jarosław, Pielecha Jacek Ocena emisji związków szkodliwych spalin z silników śmigłowca PZL W-3 Sokół w warunkach próby przedlotowej silników.
19. Michalak Sławomir, Borowski Jerzy, Szelmanowski Andrzej The computer diagnostic of the SWPL-1 aircraft helmet-mounted display system technical state. Komputerowe diagnozowanie stanu technicznego systemu nahełmowe-go wyświetlania parametrów lotu SWPL-1.
20. Sabak Ryszard Synthetic diagnostics of the jet system of the Jet-2 unmanned drone.
21. Skorupka Zbigniew Użycie kamery termowizyjnej w badaniach hamulcowych materiałów ciernych. Thermographic Camera Use in Brake Oriented Friction Materials Tests.
22. Ślączka Wojciech Wymiarowanie prostoliniowych torów wodnych z wykorzystaniem ryzyka nawigacyjnego.
23. Smolarek Leszek, Ziemska Monika Analiza warunków ruchu drogowego w zależności od procentowego udziału kierowców stosujących się do zaleceń wyświetlanych na tablicach zmiennej treści. Analysis of traffic conditions based on the percentage of drivers using the instructions displayed on VMS boards.
24. Szelmanowski Andrzej, Borowski Jerzy, Głyda Krzysztof Possibilities concerning diagnosis of the SSP-FK aircraft fire suppression system in terms of determination of reasons for false fire alarms. Możliwości diagnozowania lotniczego systemu przeciwpożarowego SSP-FK w aspekcie określania przyczyn fałszywego sygnalizowania pożaru.
25. Ułanowicz Leszek Theoretical issues associated with the evaluation of the technical condition of avionic hydraulic drives on the basis of information received from means for unbiased flight control of aircrafts. Teoretyczne aspekty bieżącej oceny stanu technicznego lotniczego napędu hydraulicznego na podstawie informacji ze środków obiektywnej kontroli lotu statku powietrznego.
26. Lewalski Michał, Migawa Klaudiusz Analysis of a selected transport system operation efficiency with the use of semi-Markov model.
27. Młyńczak Marek Risk Assessment of Distributed Systems.
28. Muślewski Łukasz Cognitive and emotional factors influence the human factor selected exploitation systems.
29. Niezgoda Tadeusz, Sławiński Grzegorz, Dziewulski Paweł Ochrona pojazdów wojskowych przed wybuchem min i IED.
30. Nowakowski Tomasz From reliability to resilience: modern challenges of safety and reliability theory and applications.
31. Oskarbski Jacek, Jamroz Kazimierz Niezawodność i bezpieczeństwo transportu celem wdrażania inteligentnych
32. Wojciech Józef Prokopowicz Detection of cracks in composite materials using hybrid non-destructive testing method based on vibro-thermography and time-frequency analysis of ultrasonic excitation signal. Hybrydowa metoda badań nieniszczących do wykrywania uszkodzeń w materiałach kompozytowych bazująca na wibrotermografii i analizie częstotliwościowo czasowej sygnału pobudzającego.
33. Barbara Tchórzewska – Cieślak, Dawid Szpak Analysis and assessment of the security method against incidental contamination in the collective water supply system.
34. Maciej Woropay, Klaudiusz Migawa The evaluation method of transport system on the basis of semi-Markov model of the operation and maintenance process.
35. Piotr Woźny Analiza jakości obsług i napraw realizowanych w WZL-2 S.A. na przykładzie wielozadaniowego statku powietrznego.
36. Joanna Żukowska, Kazimierz Jamroz Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie regionalnym w Polsce z zastosowaniem szeregów czasowych.
37. Barbara Tchórzewska-Cieślak, Katarzyna Pietrucha -Urbanik Metodologia badania awaryjności sieci wodociągowej
38. Bogdan, Andrzej Landowski Przykład zastosowania modelu procesu zmian stanów eksploatacyjnych środków transportu drogowego do wyznaczania wartości wybranych wskaźników efektywności procesu eksploatacji.

 

Conference Secretariat

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
(Air Force Institute of Technology)
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6
tel. +48 22 6851 310, fax: +48 22 6851 410
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thursday the 18th. ITWL 2015, Paweł Materac i Mirosław Zieja
Copyright 2012

©